×

એસ. સી. એચ. પી./ખાસ અંગભુત

ક્રમ યોજના નું નામ એસ. સી. એચ. પી./ખાસ અંગભુત
યોજના કયારે શરુ થઈ આ યોજના પંચવર્ષિય યોજનામા સમાવેશ કરી રાજય સરકારશ્રીના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ થાય છે
યોજનાનો હેતું આ યોજના હેઠળ ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસતા અનુ.જાતિ, અનુ.જ.જાતિ ના લોકોના ચોકકસ વિસ્તારને પાકા રસ્તાની સુવિધાઓ પુરી પાડવી.
યોજના વિશે (માહિતી) ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ 30 રસ્તાઓ કે જેની લંબાઈ ૧પપ.૭૩ કી.મી. રપરપ.૩પ લાખ અંદાજીત કિંમત ના કામો હાથ પર છે.
યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે અને તેના માટે કોને મળવું તે વિગત દર્શાવો. આ યોજના હેઠળરાજય સરકારશ્રીના મા.મ.વિભાગના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ થયેલ કામોના ગામો તથા રસ્તાના પરિણામે આજુબાજુના તમામ લોકોને રસ્તાની સુવિધાનો લાભ મળી શકે છે. ડી.પી.આઈ.યુ. અને કા.ઈ.શ્રી ભાવનગરને મળવું
યોજનાના લાભાર્થી માટેની લાયકાત જાહેર રસ્તાની બાબત હોય વ્યકિતગત લાભ મળતો નથી.