×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું આંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે. સી. ઠાકોર
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮.
ફેકસ નંબર ૦૨૭૮ - ૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં ૦૮૯૮૦૬૦૪૦૭૩
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dso-ddo-bav@gujarat.gov.in
ક્રમ નં અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

(૧)

(૨)

(3)

(૪)

(૫)

શ્રી જે. સી. ઠાકોર

જિલ્લા આંકડા અધિકારી

૮૯૮૦૬૦૪૦૭૩

dso-ddo-bav@gujarat.gov.in

શ્રી એન. બી. ચૌહાણ

સંશોધન અધિકારી

૯૦૬૭૮૩૧૩૦૧

 

શ્રી કે. યુ. ઢેઢી

સંશોધન મદદનીશ

૯૫૫૮૨૪૪૧૯૬

ra.dsobhav@gmail.com

શ્રી વી.બી.ધાંધલ્યા

સંશોધન મદદનીશ

૯૭૧૨૫૪૫૦૫૦

iss_vijay@outlook.com

શ્રી ડી.એ.ચુડાસમા

સંશોધન મદદનીશ

૯૪૦૮૧૮૧૮૦૯

raa.dso.bav@gmail.com

શ્રી એમ. એસ. ગોહિલ

સંશોધન મદદનીશ

 ૯૪૨૮૦૩૮૧૭૧

 

જગ્યાખાલી

આંકડા મદદનિશ

-

-

જગ્યાખાલી

આંકડા મદદનિશ

-

-

શ્રી એચ.બી.ગોહિલ

જુનીયરકલાર્ક

૯૭૨૭૧૭૬૨૬૮

hitu617@gmail.com

૧૦

શ્રી કે. બી. ગોહિલ

પટ્ટાવાળા

૯૬૬૨૦૨૯૭૬૬