×

ઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર

ક્રમ નામ સમયગાળો ઇનચાર્જ કે રેગ્‍યુલર
કઇ તારીખથી કઇ તારીખ સુધી
શ્રીબી.બી.પટ્ટણી ૧૮/૪/૧૯૬૩ ૫/૮/૧૯૬૬ રેગ્‍યુલર
શ્રીડી.બી.પરમાર ૧૧/૮/૧૯૬૬ ૩૧/૧૨/૧૯૬૮ રેગ્‍યુલર
શ્રીડી.બી.પટેલ ૧/૧/૧૯૬૯ ૧૯/૦૧/૧૯૬૯ ઇન્‍ચાર્જ
શ્રીકે.પી.ભડીયાદરા ૧૮/૧/૧૯૬૯ ૫/૭/૧૯૭૯ રેગ્‍યુલર
શ્રીવાય.એન.મહેતા ૫/૭/૧૯૭૯ ૩૧/૩/૧૯૮૧ રેગ્‍યુલર
શ્રીવી.ડી.વાણીયા ૧/૩/૧૯૮૧ ૨૦/૫/૧૯૮૫ રેગ્‍યુલર
શ્રીઆર.એન.પંડયા ૨૧/૫/૧૯૮૫ ૨૨/૬/૧૯૮૯ રેગ્‍યુલર
શ્રીઆર.એલ. પટેલ ૨૨/૬/૧૯૮૯ ૧૯/૧૨/૧૯૮૯ ઇન્‍ચાર્જ
શ્રીએસ.ડી.આર.મલ્લિક ૧૮/૧૨/૧૯૮૯ ૧૭/૮/૧૯૯૩ રેગ્‍યુલર
૧૦ શ્રીઆર.એલ.પટેલ ૧૭/૮/૧૯૯૩ ૧૭/૧/૧૯૯૪ ઇન્‍ચાર્જ
૧૧ શ્રીએ.બી.કળસરીયા ૧૭/૧/૧૯૯૪ ૨/૪/૧૯૯૪ ઇન્‍ચાર્જ
૧૨ શ્રીએન.એ.પટેલ ૨/૪/૧૯૯૪ ૭/૫/૧૯૯૪ ઇન્‍ચાર્જ
૧૩ શ્રીજે.એ.ગોહિલ ૭/૫/૧૯૯૪ ૧૦/૭/૧૯૯૪ ઇન્‍ચાર્જ
૧૪ શ્રીઆર.એલ.પટેલ ૧૦/૭/૧૯૯૪ ૨૮/૨/૧૯૯૯ ઇન્‍ચાર્જ
૧૫ શ્રીએચ.એમ.વર્મા ૧/૩/૧૯૯૯ ૨૨/૨/૨૦૦૦ ઇન્‍ચાર્જ
૧૬ શ્રીપી.ડી.રાઠોડ ૨૩/૨/૨૦૦૦ ૪/૧૦/૨૦૦૦ ઇન્‍ચાર્જ
૧૭ શ્રીઆર.આર.રાવલ ૪/૧૦/૨૦૦૦ ૭/૬/૨૦૦૪ રેગ્‍યુલર
૧૮ શ્રીઆર.એસ.પરમાર ૭/૬/૨૦૦૪ ૧૫/૭/૨૦૦૪ ઇન્‍ચાર્જ
૧૯ શ્રીજે.એ.ગોહિલ ૧૫/૭/૨૦૦૪ ૧/૧૧/૨૦૦૪ ઇન્‍ચાર્જ
૨૦ શ્રીયુ.પી.ખરાડી ૧/૧૧/૨૦૦૪ ૩૦/૪/૨૦૦૮ રેગ્‍યુલર
૨૧ શ્રી આર.આર.રાવલ ૧/૫/૨૦૦૮ ૨/૭/૨૦૧૦ ઇન્‍ચાર્જ
૨૨ શ્રી બી.કે.જોષી ૩/૭/૨૦૧૦ ૨૩/૦૯/૨૦૧૩ રેગ્‍યુલર
૨૩ શ્રી બી.કે.જોષી ૨૪/૦૯/૨૦૧૩ ૦૫/૧૨/૨૦૧૭ ઇન્‍ચાર્જ
૨૪ શ્રી એસ કે વસાણી ૦૬/૧૨/૨૦૧૭ ૧૮/૦૨/૨૦૧૮ ઇન્‍ચાર્જ
૨૫ શ્રી જે બી વાઘમશી ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ ઇન્‍ચાર્જ
૨૬ શ્રી જે સી ઠાકોર ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ - રેગ્યુલર