×

પ્રસ્‍તાવના

  • પંચાયતી રાજયની સ્‍થાપના ગુજરાત રાજયમાં થઇ ત્‍યારથી જિલ્‍લા પંચાયતની વિવિધ પંચાયત સેવા પ્રવૃતિઓની કામગીરી તેની વિવિધ શાખાઓ ધ્‍વારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આવી પ્રવૃતિઓનો ખ્‍યાલ જાણકારી લોકોમાં લાવી પંચાયતી રાજયના સોપાન સમા જિલ્‍લા પંચાયતોની સમગ્ર કામગીરીનું એકત્રીકરણ કરીને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાની મહત્‍વની કામગીરી આંકડા શાખા દ્રારા કરવામાં આવે છે.
  • તાલુકા કક્ષાએ આંકડાકીય કામગીરી તાલુકાના આંકડા મદદનીશ દ્રારા કરવામાં આવે છે. જયારે ગ્રામ્‍ય કક્ષાએ આ કામગીરી ગામના તલાટી કમ મંત્રીશ્રી મારફતે કરવામાં આવે છે. તાલુકા કક્ષાએ આંકડા મદદનીશ કામગીરીથી સતત વાકેફ રહે તથા આંકડાકીય કામગીરીની ગુણવતામાં ઉતરોતર સુધારો લાવી શકાય તેમજ માહિતી એકત્રીકરણ,સંકલન,પૃથ્‍થકરણ,ચકાસણી વિગેરેમાં ઝડપ લાવી શકાય તે માટે બિન તાલીમ પામેલા આંકડા મદદનીશને રાજયના અર્થશાસ્‍ત્ર નિયામકશ્રીની કચેરી દ્રારા તાલીમ આપવામાં આવે છે.