×

યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી

ઈન્દિરા આવાસ યોજના (નવા)
કુલ લક્ષાંક :- ૨૦૦૦
કુલ સિદ્ધિ:- ૨૦૦૯
ફાળવેલ ગ્રાન્ટની રકમ :- ૭૨૫.૦૩
થયેલ ખર્ચની રકમ :- ૫૯૯.૪૪
ઈન્દિરા આવાસ યોજના (અપ)
કુલ લક્ષાંક :- ૧૩૩
કુલ સિદ્ધિ :- ૧૨૬ 
ફાળવેલ ગ્રાન્ટની રકમ :- ૧૯.૯૫
થયેલ ખર્ચની રકમ :- ૧૮.૯૩
આવરી લીધેલ ગામોની સંખ્યા મંજુર કરેલ કામો ફાળવેલ ગ્રાન્ટની રકમ થયેલ ખર્ચની રકમ પુર્ણ થયેલ કામો પ્રગતિ હેઠળના કામો
૩૨૨

૧૨૬૪

૫૧૮.૯૫

૫૨૩.૪૨૪

૮૫૦

૭૦

બેંકેબલ ૧૫૮.૭૩
સબસીડી ૯૨.૧૨
લાભાર્થીની સંખ્યા ૧૧૦૮
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકટર સપોર્ટ ૧.૫૫
સ્વ સહાય જૂથોની સંખ્યા ૩૯ 
ગ્રેડ-એ, સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા ૫૫ 
ગ્રેડ-બી, સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા ૧૧
બેંક લીંકેજ, સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા ૧૧
ગ્રામ પંચાયત (૫૦ ટકા)
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી ૩૫૯.૨૭
કુલ ખર્ચ ૩૩૩.૬૧
મંજુર કરેલ કામો ૧૫૬૬
પૂર્ણ કરેલ કામો ૧૫૫૪
બાકી કામો ૧૨
ઈન્સયુ કરેલ કુપનો
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં ૨૦૦.૧૫
વેતન રોકડમાં
ઉતપન્ન માનવદિન ૨.૯૪
તાલુકા પંચાયત (૩૦ ટકા)
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી ૨૧૫.૫૬
કુલ ખર્ચ ૨૧૩.૯૫
મંજુર કરેલ કામો ૧૭૮૦
પૂર્ણ કરેલ કામો ૧૬૮૧
બાકી કામો ૯૯
ઈન્સયુ કરેલ કુપનો
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં ૧૨૯૧.૦૪
વેતન રોકડમાં
ઉતપન્ન માનવદિન ૧.૪૭
જીલ્લા પંચાયત (૨૦ ટકા)
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી ૧૪૩.૭૧
કુલ ખર્ચ ૧૪૨.૬૫
મંજુર કરેલ કામો ૧૭૨
પૂર્ણ કરેલ કામો ૩૫
બાકી કામો ૧૪૦
ઈન્સયુ કરેલ કુપનો
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં ૨૫૨.૮૧
વેતન રોકડમાં
ઉતપન્ન માનવદિન ૧.૦૨
કુલ આંગણવાડી ટોયલેટની સગવડ ૬૬૩
મહીલા ટોઈલેટની સગવડ ૧૦૦
નીર્મલ ગામોની સંખ્યા ૧૦૩
ગ્રામ સ્વચ્છતા સમિતીની સંખ્યા ૭૭૧
રોકવામાં આવેલ સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓની સંખ્યા
લીડ સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓની સંખ્યા 0
કુલ શ્રમયોગીની સંખ્યા ૩૯૮૮
જુદી જુદી યોજના હેઠળ આવરી લીધેલ શ્રમયોગીઓ ૧૬૦૯
કુલ પસંદ કરેલ ગામોની સંખ્યા કુલ નાણાકીય રકમ કુલ ખર્ચ મંજુર કરેલ કામો પુર્ણ થયેલ કામો પ્રગતિમાં કામો
૭૯૮ ૧૮૮.૭૦ ૧૯૫.૬૯ ૧૭૬ ૧૫૬ ૨૦
અમલીકરણ વર્ક ૨૦૦૮-૦૯ થી
મંજુર કરેલ કામો (આયોજન) ૧૦૪૦૪
શરૂ કરવામાં આવેલ કામો
પૂર્ણ કરવામાં આવેલ કામો
૦ થી ર૦ ના કુલ કુટુંબો ૮૦૨૮૫
જોબકાર્ડ અપાયા ૭૯૨૭૨
તે પૈકી અનું. જાતિ ૮૪૪૨
કામની માંગણી કરતાં કુટુંબોની સંખ્‍યા ૧૫૩૭૯
ઉત્‍પાદન થયેલ કુલ માનવ દિન ૨,૨૮,૬૮૧
તે પૈકી મહિલા માનવ દિન ૯૫૧૮૪
અનુસુચિત જાતિના માનવ દિન ૩૯૪૭૮
વર્ષ દરમ્‍યાન મળેલ ગ્રાન્‍ટ રૂ.૨૦૦.૧૦ લાખ
ઉપલબ્‍ધ ગ્રાંટ રૂ.૨૧૬.૪૫ લાખ
વર્ષ દરમ્‍યાન થયેલ ખર્ચ રૂ.૧૬૯.૭૭ લાખ
૧૦૦ દિવસ રોજગારી પુરાં કરતા કુટુંબો ૨૦૧