×

તાલુકા હેલ્થ કચેરી

અ.નં. તબીબી અધિકારીનું નામ તાલુકા હેલ્થ કચેરીનુ નામ અભ્યાસ સરનામું ફોન નંબર (ઓ) મોબાઈલ નંબર
ડો. બી.પી.બોરીચા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, ભાવનગર એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૫૧૦૨૪૬ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૬
ડો.એસ.વી.જોષી તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, શિહોર બી.એ.એમ.એસ.. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, શિહોર ૦૨૮૪૬-૨૨૪૮૩૯ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૮
ડો. એ. કે. શર્મા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, તળાજા એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, તળાજા ૦૨૮૪૨-૨૨૩૦૯૫ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૯
ડો. સજયકુમાર ઠાકુર તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, મહુવા એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, મહુવા ૦૨૮૪૪-૨૨૭૬૬૦ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૪
ડો. સુરેન્દ રવીરાજ તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, પાલીતાણા એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, પાલીતાણા ૦૨૮૪૮-૨૪૩૪૮૩ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૩
ડો. શશીશેખર પસાદ તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, બોટાદ એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, બોટાદ ૦૨૮૪૯-૨૫૩૯૩૯ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૫